English  Spanish

Bản Thăm Dò Được Bảo Mật của văn phòng Project Sentinel Dành cho Người Thuê Nhà Có Section 8; Liên Quan Đến Tiền Thuê Phụ Trội
Mục Đích:
Mục đích của bản thăm dò này nhằm tìm biết nếu chủ nhà có đòi tiền thuê phụ trội hoặc các loại tiền khác cao hơn giá tiền được Sở Gia Cư chắp nhận. Nếu chủ nhà của bạn đã thu thêm tiền mà không báo cáo (gọi là tiền thuê phụ trội), bạn nên biết các điều sau:

  • Theo luật Liên Bang, bạn có thể được bồi thường tổng số tiền phụ trội bạn đã phải trả, thêm nữa bạn còn được bồi thường từ $1,650 đến $3,000 cho mỗi tháng bạn đã phải trả số tiền phụ trội không cần biết đến số tiền phụ trội là bao nhiêu. (Để biết thêm cách thức để đòi lại tiền trả phụ trội, bạn nên liên lạc Project Sentinel tại số (408) 720-9888 đường phụ 8201. Đừng liên lạc Sở Gia Cư
  • Chứng từ Section 8 cuả bạn sẽ không bị cắt nếu bạn trả lời bản thăm dò này. Project Sentinel sẽ không chia xẻ những câu trả lời cuả bạn với Sở Gia Cư.

Project Sentinel sẽ hoàn toản bảo mật những câu trả lời của bạn. Bạn sẽ KHÔNG bị nêu đích danh với Sở Gia Cư hoặc bắt cứ cơ quan nào nếu không có sự đồng ý của bạn.

1) Trong vòng 6 năm qua, bạn (hoặc bất cứ ai trong gia đình của bạn) phải trả tiền thuê phụ trội cao hơn giá mà Sở Gia Cư đẵ ghi trên thư “giá tiền nhà người thuê phải trả” mà Sở Gia Cư đã gửi đến bạn mới đăy không?

KhôngKhông biết chắc

2) Hiện tại, bạn (hoặc bất cứ ai trong gia đình của bạn) phải trả tiền thuê phụ trội cao hơn giá mà Sở Gia Cư đẵ ghi trên thư “giá tiền nhà người thuê phải trả” mà Sở Gia Cư đã gửi đến bạn mới đăy không?

KhôngKhông biết chắc

3) Trong quá khứ, chủ nhà có bao giờ đòi hoặc thu tiền thuê phụ trội cao hơn “giá tiền nhà mà người thuê phải trả” được ghi trong thư gần đây nhất mà Sở Gia Cư gửi cho bạn không?.

KhôngKhông biết chắc

Để biết thêm chi tiết và được gíúp đỡ để đòi lại số tiền đã trả phụ trội, gọi Project Sentinel tại 408) 720-9888 đường giây phụ 8201; hoặc cung cấp thông tin về bạn để chúng tôi tiện việc liên lạc (Thông tin cuả bạn sẽ được bảo mật) Không liên lạc với Sở Gia Cư.
 

(không bắt buộc) Tên:
 
(không bắt buộc) Số Đìện Thoại:

This site complies with the applicable regulations under Section 508 of the federal Rehabilitation Act.
For further information email: info@housing.org or call 888-324-7468. TTY 7-1-1.